วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

           1. จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด

 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 3. จัดหา จัดสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อสนองตอบความสนใจ ความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน

           4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ ระดับมืออาชีพ

           5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษา

           6. ประสานความร่วมมือ กับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าอาวาสวัด ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 


Comments